NIZNIY NOVGOROD
"LUXURY STORE"
Str. Niznevolskaya Nab. 8/7